راهنمای استفاده از سموم و رعایت اصول ایمنی در مبارزه شیمیائی با آفات و امراض گیاهی

ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﺣﺸﺮات وﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران از دوران ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺴﺎرت وارد ﻣـﻲ آورﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ آﻓﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ وﭘﺮ روﻧ ﻖ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓـﺎت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دوران ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﮔﻴﺎﻫ

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!